Byggnadsminne

Det är med inte så lite stolthet vi kan säga att fastigheten är förklarad som ett Byggnadsminne, vilket det blev 1993. Att äga och förvalta ett byggnadsminne innebär bland annat att man själv inte äger hela beslutet för vad man kan göra i fastigheten. Detta stipuleras bl.a. i Plan- och bygglagen 8 kapitlet, paragraferna 13, 14 och 17, vilka säger;

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

14 § … Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

För att hamna rätt i våra beslut har vi kontinuerligt en dialog med Länsstyrelsen och den antikvariska expert de satt att följa vårt arbete. Omfattande förändringar kräver också dubbla bygglov, dels från Kommunen dels från Länsstyrelsen.

Vi har genom åren bland annat fått frågor kring varför vi valt att bevara fönstergallren på våning 1, eller varför vi inte kan öppna upp fängelsemuren på ett mer inbjudande sätt och andra liknande funderingar.

Vi är då stolta över att kunna säga att det beror på att vår fastighet klassas som just ett byggnadsminne av särskild betydelse. Vi hoppas därför också att ni som våra gäster, när ni bor hos oss, skall känna er extra speciella och viktiga för oss.

Hemsidan Historiska Waterside